Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chủ nhật - 21/01/2024 10:21 854 0
Thực hiện Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; Kế hoạch số 102-KH/ĐUK, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 19/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 449-KH/ĐU để triển khai thực hiện Nghị quyết.
Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
       Ngày 19/01/2024, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức Hội nghị trực tiếp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường. Hội nghị được chia 02 lớp (lớp 1: chiều 19/01/2024, lớp 2: tối 19/01/2024).
       Tới dự, chỉ đạo và trực tiếp là báo cáo viên Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Vũ Văn Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng ủy Nhà trường có đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu. Dự Hội nghị học tập Nghị quyết còn có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, chi uỷ các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, đảng viên khối học viên, sinh viên.
       Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tám khoá XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời xác định việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024.
Đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt các nội dung tại Hội nghị
       Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã quán triệt các nội dung của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, bao gồm:  Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
       Theo đó, Nghị quyết số 42-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trung ương xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030: Xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
       Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng XHCN, không để ai bị bỏ lại phía sau...
       Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã đạt nhiều kết quả tích cực với những bước tiến trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thông qua Nghị quyết, nội hàm của đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và làm rõ hơn, nhấn mạnh tới sự đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, cộng đồng dân tộc, tôn giáo, người Việt trong nước, ngoài nước và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
       Để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết, phải gắn đoàn kết toàn dân tộc với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng giữ vai trò quan trọng nhất; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo của nhân dân. Nghị quyết 43 đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
       Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” quán triệt tinh thần luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
       Nghị quyết 44 đưa ra 5 bài học kinh nghiệm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng…
       Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” nhấn mạnh quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đấp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, chuyên gia đầu ngành và nhân tài của đất nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức.
       Nghị quyết 45 -NQ/TW đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngọ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức...

       Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh, 04 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được triển khai tại Hội nghị, đã làm rõ những kết quả đạt được, cùng những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng nêu rõ những điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cập nhật một số thông tin có liên quan. Việc triển khai Nghị quyết chỉ là bước khởi đầu, để nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với thực tiễn đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.
       Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến đề nghị cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 04 Nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để Nghị quyết thực chất đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất./.
 

Tác giả bài viết: Ban Thường vụ Đảng uỷ

  Ý kiến bạn đọc

Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập610
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm526
  • Hôm nay128,543
  • Tháng hiện tại3,751,901
  • Tổng lượt truy cập19,337,213
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây